Foto: LC-Avd.Østlandet

Foto: LC-Avd.Østlandet

Bestemmelser for Lure Coursing

Godkjent av NMK og NGK, gyldig fra 04.07.2017
Bestemmelser for alle LC-treninger
Generell info: Alle som starter hund gjør dette på eget ansvar. NLCK/avdelinger/treningslag tar ikke ansvar for skader som måtte oppstå i forbindelse med en trening.
Det oppfordres til alle deltagere å lese og sette seg inn i gjeldende regelverk for lure coursing, både nasjonalt og internasjonalt.
Treninger skal foregå på åkre og jorder i trygg avstand fra trafikkerte veier med plass til parkering
Deltagers ansvar: Hunden skal helst ikke spise timene før trening eller en prøve. Den skal heller ikke ha for lange klør. Ha vann tilgjengelig til hunden på treningsplassen. Sørg for at hunden er godt oppvarmet før start – minst 15 minutter. Sørg også for å bruke tilsvarende tid på å gå ned hunden etter løp. Dette forhindrer strekkskader og andre skader på hunden. Husk at vi er på besøk på treningsstedet, og det er viktig at vi ikke etterlater oss bæsjeposer og annet søppel. Ta med en stol, gode klær og godt humør. Treninger tar tid så hjelp gjerne til med oppryddingsarbeidet.
Hunder skal holdes unna start/mål-området, i bånd eller i bilen. Eier som har hund løs, eller fastbundet, vil få en advarsel eller bli bortvist fra treningen. Flexi-line er ikke tillatt.
Deltaker forventes å opptre korrekt og vise nøytral høflighet. Det er ikke tillatt i noe forum å klandre autorisert personell eller åpenlyst kritisere deres avgjørelser.
NB: Dersom du vil at din hund skal løpe i parløp, har du selv ansvar for å finne egnet støttehund, men treningsansvarlig er behjelpelig så langt de kan.
• Hunder skal være fylt 12 mnd. for å delta på LC-trening. Eventuelle unntak fra dette spesifiseres i treningsannonser.
• Treninger er i utgangspunktet forbeholdt raser som kan ta LC-lisens. Andre raser kan delta dersom arrangøren tillater det.
• Alle hunder som skal delta må registreres og betales for. Hunder som ikke er registrert ankommet/betalt risikerer å ikke bli satt opp på startliste.

• Deltaker plikter å følge treningsansvarliges anvisninger

• Tisper med løpetid skal i utgangspunktet ikke delta på LC-treninger. Høyløpske tisper har ingen adgang til treningsområdet.

• FCI-godkjent løpsmaske skal bæres av alle hunder under parløp (italiensk mynde og podengo portuguese pequeno i hht. gjeldende regelverk). Løpsmasken skal settes på før hunden kommer til start og skal ikke fjernes før hunden har forlatt feltet etter gjennomført løp.
• Treningsansvarlig har anledning til å bortvise personer og hunder som bryter gjeldende bestemmelser. Herunder hunder som vurderes ikke egnet til LC pga fysikk, atferd eller helse.

 

• LISENSTRENINGER
Annonserte treninger («terminfestede treninger», ref. regelverk pkt. 9.8) der det er adgang til å ta løpslisens (lisenstreninger) skal være åpne for alle raser tilhørende gruppe 10, samt faraohund, etnahund og podenco/podengo-rasene.
• Stamtavle/registreringsbevis med hundens opplysninger samt eierbevis fremvises treningsansvarlig/lisensutsteder ved første lisensløp. Treningsansvarlig/lisensutsteder bekrefter hundens identitet med ID-skanner. Ved senere lisensløp skal hundens ID-nummer bekreftes i lisenssøknad i forkant av hvert løp.
• Lisenstreninger skal annonseres på NLCKs nettsider (med link til arrangør) og med navn på lisensutsteder(e) og pilot. Arrangør forbeholder seg retten til å endre på autorisert personell ved behov.
• Lisenstreninger kan enten være i regi av NLCK og tilhørende avdelinger/treningslag, eller andre relevante klubber/lag. Sistnevnte skal på forhånd søke NLCK om tillatelse til å avholde lisensløp på trening.
• På lisenstreninger skal autorisert lisensutsteder/dommer og pilot være til stede og sørge for at gjennomføringen av lisensløp(ene) er korrekt.
• Pilotkandidater kjører luren under veiledning/oppsyn av autorisert pilot ved treninger eller uoffisielle prøver. Pilot som har fullført og bestått all praksis kan, etter godkjent søknad, få dispensasjon av NLCK til å kjøre lisensløp på treninger.
• Lisensutsteder/treningsansvarlig har anledning til å vise bort personer som bryter gjeldende bestemmelser.
• Lisensutsteder/treningsansvarlig kan nekte hunder lisensløp hvis hunden vurderes uegnet til dette (herunder kommer atferd).
• Lisensløp kan gjennomføres i forbindelse med LC-prøver, så lenge dette er avklart med arrangør og annonseres i forkant.

• Inntekter fra lisensløp går til NLCK.
Bestemmelser for lure coursing-lisens
• For å kunne ta norsk lisens skal hunden bo, og hovedeier skal ha folkeregistrert adresse, i Norge.
• Det er ikke anledning til å ta lisensløp i andre land enn det landet hundens hovedeier er folkeregistrert.
• For å oppnå lisens må hunden ha bestått tre godkjente lisensløp. Minst ett av disse må ha vært med hund av samme kjønn. De tre godkjente løpene må gjennomføres med minst to forskjellige hunder. Støttehunden må ikke være av samme rase, men bør hvis mulig.
• En hund kan begynne på sine lisensløp tidligst to måneder før den kan delta på offisiell prøve (whippet og mindre raser 13 mnd. / øvrige raser 16 mnd.).
• Det er ikke mulig å ta alle tre kvalifiserende lisensløp samme dag eller på samme bane. To av tre lisensløp må være godkjent av to forskjellige lisensutstedere.
• Resultatet av lisensløpene skal dokumenteres på skjema ”Søknad om LC-lisens”. Underkjente løp skal dokumenteres på skjema av lisensutsteder. Hundeeier må levere skjema til lisensutsteder innen lisensløpet gjennomføres.
• Importerte hunder med gyldig utenlandsk lisens må bestå ett godkjent lisensløp før lisensen overføres til Norge.
Lisenssøknader og lisensbok
• Korrekt utfylte lisenssøknader vil bli behandlet fortløpende etter mottatt søknad og betaling. Offisiell lisensbok må være bestilt av hundeeieren senest seks måneder etter godkjent lisensløp. Dersom dette ikke gjøres, må det avlegges ett nytt lisensløp før lisensbok kan utstedes.
• Lisensboknummer er i den norske lisensboken det samme som hundens registreringsnummer.
• Avgiften for lisensboken (300 kr) betales inn på konto: 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensbok + hundens reg.nr».
• Søknad om LC-lisens + kopi av stamtavle og kvittering på innbetaling sendes til lisens@lurecoursing.no
• Ufullstendige søknader ikke blir behandlet.
• Man betaler en engangsavgift for lisensboken, deretter fornyer man lisensen hvert år ved å kjøpe lisensmerke.
Lisensmerker
• For at hunden skal kunne starte på en LC-prøve må den ha nytt lisensmerke i boken hvert år. En hund kan gå ett kalenderår uten å løse inn lisensmerke. Går det lengre tid må hunden få godkjent ett lisensløp før nytt lisensmerke kan løses inn.
• Lisensmerket er gyldig i ett kalenderår år og må fornyes hvert år. Avgiften for lisensmerket (100 kr) betales inn på konto 1503 27 53016. Merk innbetalingen «lisensmerke + reg.nr»
Lisensmerker kan bestilles på epost: lisens@lurecoursing.no, med kopi av innbetalingen.
Ved spørsmål, send en mail til: lisens@lurecoursing.no.
Priser
NLCK fastsetter til enhver tid hvilke priser som er gjeldende for lisensløp, lisensmerke og lisensbok. Gjeldende priser finnes på www.lurecoursing.no.
Dispensasjon fra gjeldende bestemmelser
Det kan unntaksvis gis dispensasjon fra gjeldende bestemmelser ved skriftlig henvendelse til nlck@lurecoursing.no. Dette forutsetter at henvendelsen kommer i rimelig tid før en evt. dispensasjon skal gjelde.
Bestemmelser for treningsansvarlig/arrangør:
• Skal ha fått skriftlig godkjenning fra grunneier om at LC-trening kan avholdes.
• Skal sørge for at feltet er stort nok, og i trygg avstand fra trafikk/beitedyr/turveier, med god tilgjengelighet. Feltet skal også sjekkes for hull og andre elementer som kan være til skade for hundene.
• Skal gå gjennom introduksjon av LC-rutiner og krav til sikkerhet med deltagerne før treningen starter
• Treningsansvarlig kan sette begrensninger på banens utforming i forhold til hundens alder/fysikk, og kan også nekte hunder å starte.
Bestemmelser for autorisert personell
• Piloter og lisensutstedere som er inaktive i mer enn tre sesonger mister automatisk sin autorisasjon. Man må ha vært aktiv minst en gang i løpet av sesongen 2016-2018, deretter minst hvert 3. år for å beholde sin autorisasjon.
• Alt aut. personell skal være medlem i en av NKKs samarbeidende klubber.
• Utløpte autorisasjoner rapporteres skriftlig til NMK/NGK. Re-autorisasjon gis etter gjeldende bestemmelser (under utarbeidelse).
• Inhabilitet: Lisensutsteder kan ikke godkjenne/ lisensløp hund i eget eie/oppdrett, hund vedkommende har eid/vært medeier i, eller solgt i løpet av de siste 6 måneder, eller hund som eies av nærmeste familie (ektefelle, foreldre, søsken eller barn).